Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Obsah a účel dokumentu


1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých
návštěvníky webových stránek www.multicont-reality.cz a www.multicont.cz, našimi klienty a
zájemci o naše služby a produkty.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout
srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme
při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale
nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně
osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou
údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez
zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.


II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat


Karel Rozsypal, IČ: 13052926, se sídlem Pustiměřské Prusy 72, 683 21, Pustiměř a adresou kanceláře 9.
května 259/2, Vyškov – Předměstí, 682 01, Vyškov (dále jen „Správce“)
jsem zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/2846/12Ju
kontaktní e-mail: reality@multicont.cz, kontaktní telefon: +420 517 448 808, naše webové stránky:
www.multicont-reality.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o
poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do
zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících
dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu
nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů
předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními
prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Zpracováváme i údaje, které
sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Whats App)
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš
souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
Osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo,
IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách,
informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, fotografie, na které jste
zobrazeni, videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej
vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji), údaj o velikosti obce, kde žijete.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související
komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje : Jméno, příjmení, titul, adresa, datum
narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, váš rodinný stav, pohlaví
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze
smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na
zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné
podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo
vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové
objednávky.
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení
smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro
účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních
předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti
účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“),
zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ,
telefonní číslo, e-mail, váš rodinný stav, pohlaví, původ prostředků na úhradu případné kupní ceny a
rezervační zálohy.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které
nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech,
pro které osobní údaje zpracováváme:
- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených
smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo
našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem
k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku
nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány
údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
- Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat
tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo
D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich
realitních služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim
klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a
k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli
odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu
(viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho
souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby,
které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující realitní poradce, spolupracující
účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.
Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti
ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů :
- Eva Paludová – realitní poradce – e-mail: e.paludova@multicont.cz, tel : 727 991 522
- Ing. Dobromila Karlssonová–realitní poradce–e-mail: d.karlssonova@multicont.cz, tel : 725 560 016
- Denisa Plišťáková DIS, realitní poradce – e-mail: d.plistakova@multicont.cz, tel : 728 140 655
- Klára Rozsypalová – realitní poradce- e-mail: k.rozsypalova@multicont.cz, tel: 733 916 472
- Mgr. Lenka Ptáčková –Resová- advokátka-e-mail: lenka.resova@tiscali.cz, tel: 774 262 228
- Mgr. Kateřina Plačková- advokátka, e-mail: plackova@kp-partners.cz, tel : 777 551 459
- Ing. Blanka Kufčáková- účetní – e-mail: BlankaKufcakova@seznam.cz tel: 724 935 693,
- Dita Novotná, hypoteční specialistka, e-mail: dita.novotna@gpf.cz, tel: 604 360 792

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost
ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení
osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto
údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbyteč ného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
S přihlédnutím k úč elů m zpracování máte právo na doplně ní neúplných osobních údajů , a to i
poskytnutím dodatečného prohlášení.
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného
odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek,
kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich
osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému
správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést
námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný
zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem
přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely
přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte
právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních
údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás
kontaktovat na e-mailu reality@multicont.cz Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na
stránkách www.multicont-reality.cz v sekci GDPR Toto znění je účinné od 15.5.2018

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?